Підручник Фізика 11 клас Засєкіна 2012 (академічний, профільний рівень)

Підручник Фізика 11 клас Засєкіна 2012 (академічний, профільний рівень)Назва: Фізика 11 клас / Физиика 11 класс
Автор(и): Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.
Рік видання: 2012
Мова: Українська
Видавництво: Сиция
Кількість сторінок: 336
Формат: pdf

 

 

Підручник Фізика 11 клас Засєкіна 2012 (академічний, профільний рівень)
Учебник Физика 11 класс Засекина 2012 (академический, профильный уровень)

Зміст Підручника Фізика 11 клас Засєкіна 2012 (академічний, профільний рівень)

Дорогі старшокласники!З

Розділ 1. Електричне поле

§ 1. Взаємодія електрично заряджених тіл6§ 2. Електричне поле10§ 3. Електричне поле заряджених поверхонь15§ 4. Провідники та діелектрики в електричному полі19§ 5. Електрети і сегнетоелектрики. Рідкі кристали в електричному полі23§ 6. Робота по переміщенню заряду в електричному полі25§ 7. Потенціал електричного поля29§ 8. Електроємність35§ 9. Використання конденсаторів у техніці38§ 10. Енергія електричного поля41

Розділ 2. Електричний струм

§11. Електричний струм44§ 12. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола46§ 13. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа50§ 14. Електричний струм у металах61§ 15. Термоелектричні явища67§ 16. Струм у вакуумі та його застосування70§ 17. Електропровідність напівпровідників75§ 18. Напівпровідникові прилади та їх застосування79§ 19. Електричний струм в рідинах та його використання82§ 20. Електричний струм у газах87§ 21. Технічне використання самостійного газового розряду та плазми90

Розділ 3. Електромагнітне поле

§ 22. Магнітна взаємодія провідників зі струмом. Закон Ампера98§ 23. Магнітне поле струму101§ 24. Дія магнітного поля на провідник зі струмом107§ 25. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки110§ 26. Магнітні властивості речовини115§ 27. Виникнення індукційного струму119§ 28. Електрорушійна сила індукції122§ 29. Механізми виникнення індукційного струму в провідниках125§ 30. Самоіндукція129§ 31. Енергія магнітного поля струму132§ 32. Змінний струм136§ 33. Активний опір у колі змінного струму141§ 34. Конденсатор у колі змінного струму143§ 35. Котушка індуктивності в колі змінного струму146§ 36. Електричне коло змінного струму із активним та реактивним навантаженнями149§ 37. Робота і потужність змінного струму152§ 38. Резонанс у колі змінного струму156§ 39. Генератори змінного струму158§ 40. Трансформатор159

Розділ 4. Електромагнітні коливання та хвилі

§ 41. Отримання вільних електромагнітних коливань165§ 42. Рівняння, що описують процеси в ідеальному коливальному контурі168§ 43. Затухаючі електромагнітні коливання170§ 44. Автоколивання173§ 45. Утворення і поширення електромагнітних хвиль175§ 46. Характеристики електромагнітних хвиль178§ 47. Властивості електромагнітних хвиль183§ 48. Передавання інформації за допомогою електромагнітних хвиль187§ 49. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот190

Розділ 5. Хвильова та геометрична оптика

§ 50. Природа світла195§ 51. Явище інтерференції198§ 52. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках202§ 53. Практичне використання інтерференції207§ 54. Дифракція світла210§ 55. Дифракційна ґратка212§ 56. Дисперсія світла216§ 57. Поляризація світла219§ 58. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики223§ 59. Відбивання світла. Дзеркала225§ 60. Заломлення світла230§ 61. Лінзи235§ 62. Оптичні прилади і системи239§ 63. Елементи фотометрії245

Розділ 6. Квантові властивості матерії

§ 64. Гіпотеза квантів Планка251§ 66. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла253§ 67. Тиск світла255§ 67. Фотоефект257§ 68. Застосування фотоефекту262§ 69. Явища, що пояснюються квантовими властивостями світла264§ 70. Модель атома Резерфорда-Бора267§ 71. Експериментальне підтвердження постулатів Бора270§ 72. Хвильові властивості матерії274§ 73. Основні положення квантової механіки276§ 74. Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва279§ 75 Спектри теплового випромінювання та люмінесценції283§ 76. Рентгенівське випромінювання287§ 77. Квантові генератори та їх застосування291

Розділ 7. Фізика атомного ядра та елементарних частинок

§ 78. Атомне ядро296§ 79. Радіоактивність300§ 80. Закон радіоактивного розпаду304§ 81. Ядерні реакції307§ 82. Ланцюгова реакція поділу ядер урану310§ 83. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання314§ 84. Біологічна дія радіації та захист від йонізуючого випромінювання318§ 85. Загальна характеристика елементарних частинок320§ 86. Види взаємодій324§ 87. Класифікація елементарних частинок327Відповіді331

Учебник Физика 11 класс Засекина 2012 (академический, профильный уровень)

Підручник Фізика 11 клас Сиротюк 2011 (рівень стандарту)
Підручник Хімія 11 клас Ярошенко 2011 (рівень стандарту)